Školský manažment v systéme pedagogických vied

PaedDr. Kinga Horváth, PhD.

Abstract


V štúdii poukazujeme na niekoľko problémov v súvislosti s uplatňovaním pojmu školský manažment. Problémom sa javí transformácia pojmu manažment z výrobnej, podnikovej, komerčnej sféry do oblasti vzdelávania a to z dôvodu sledovania zásadne odlišných cieľov vo fungovaní a rozvoji týchto organizácií. Štúdia poukazuje aj na používanie pojmov manažment a riadenie vo všeobecnosti, resp. v oblasti školstva. Skúma, či ide o synonymá alebo sú to pojmy pomenúvajúce rozdielne aspekty toho istého alebo iného procesu. Hľadáme spoločné a odlišné charakteristiky termínov teória riadenia školy a školský manažment, ako aj ich miesto v systéme pedagogických vied. Precizujeme obsahovú náplň pojmu školský manažment. Dotýkame sa aj oblasti vzdelávania riadiacich pracovníkov v školstve, poukazujeme na niektoré problémy s ich vzdelávaním na akademickej pôde.

THE SCHOOL MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PEDAGOGICAL SCIENCES.
Abstract:
In the study, we point on some problems in connection with implementing the concept school management. The problem is the transformation from the business and commercial sphere to area of education. The reason is the difference in aims, functions and development of these organizations. The study is concentrated on usage of the concept school management and direction in general, especially in the area of school system. We analyze if these words are synonyms or if these two are concepts naming different aspects of the same or different process. We look for common and different characteristics of two concepts: the theory dealing with direction of school system and the school management. We look for their place in the system of pedagogical sciences. We elaborate the content of the concept school management. We touch the area of education for top workers in the school system, we point out some problems with their education on academic ground.
Key words: management, direction, school management, theory dealing with direction of the school system, system of pedagogical sciences, classification of pedagogical sciences, fields of university education.


Keywords


manažment; riadenie; školský manažment; teória riadenia škôl; pedagogika; systém pedagogických vied; klasifikácia pedagogických vied; sústava študijných odborov vysokoškolského vzdelávania

Full Text:

PDF (Slovak)