Učiteľ matematiky, motivácia matematickej činnosti a technológie osvojovania matematických poznatkov

doc. PaedDr. Vladimír Strečko, PhD.

Abstract


Článok tvoria tri časti. Prvá časť prináša teoretické aspekty osobnosti učiteľa matematiky a požiadavky kladené na tohto činiteľa edukačného procesu. Záverom
prvej časti sú akcentované typické znaky formalizmu v práci učiteľa matematiky. Druhá časť článku analyzuje pojem, typy a formy motivácie matematickej činnosti žiakov. Zdôraznená je dôležitá úloha motivácie vo výkone človeka okrem jeho schopností. Posledná časť príspevku si všíma technológie osvojovania a zavádzania nových matematických poznatkov v školskej matematike. Pod drobnohľadom sú dve cesty, resp. metódy zavádzania matematických pojmov: konkrétno-induktívna metóda a abstraktno-deduktívna metóda. Na ilustráciu problematiky sú uvedené aj konkrétne príklady aplikovateľné na základnej či strednej škole. Záverom tretej časti článku pripomíname dva typy tzv. typických chýb žiakov vo vyučovaní matematiky, ktoré ako špeciálny fenomén skúma teória vyučovanie matematiky. Celú problematiku umocňujú citáty význačných osobností. Článok má mohutný motivačný a stimulačný charakter.

Mathematics teachers, motivation towards mathematical activity, and two approaches to mathematical knowledge acquisition

Abstract: The paper is divided into three separate parts. The first part explores the theoretical aspects of the personality of the mathematics teacher as well as the
requirements placed such an agent in the educational process. The concluding passages of the first part emphasises selected elements of formalism in the work of the mathematics teacher. The second part of the paper analyses several types and forms of motivation towards mathematical activity in pupils. In addition to stressing the importance of individual abilities, it pays particular attention to the significance of motivation. The final part of the paper focuses on approaches to mathematical knowledge acquisition and knowledge introduction in schools,
putting special emphasis on the following two approaches to introducing new mathematical terminology: the concrete-inductive method and the abstract-deductive method. For the sake of illustration, several examples applicable in
primary and secondary schools are included. In the concluding passages of the third part, the reader is reminded of two essential mistakes made in the course of learning mathematics, both of which are closely scruitinised by the theory of teaching mathematics. Written both to motivate and inspire, the paper presents a systematic discussion of selected issues juxtaposed with noteworthy claims by
various personalities in the field.

Key words: Mathematics teacher. Motivation towards mathematical activity. Approaches to mathematical knowledge acquisition.


Keywords


Učiteľ matematiky. Motivácia matematickej činnosti. Technológia osvojovania matematických poznatkov.

Full Text:

PDF (Slovak)